آرشیو ����������

کمدی الهی خندستان خدایی

این کتاب شاهکار دانته است و یکی از برترین آفریده های ادبی در فرهنگ اروپایی. استاد کزازی، در این برگردان از کتاب، کوشیده است که ساختار هنری و آهنگین متن را در زبان پارسی باز بیافریند؛ این ویژگی ساختاری، ترجمه ی او را از آنِ دیگران جا می دارد و باز می شناساند. از سویی دیگر، در این ترجمه، کتاب ، در متن کامل آن، تنها در یک مجلد به چاپ رسیده است. این کتاب به همت انتشارات معین، در فروردین ماه 1397، از چاپ بیرون آمده است.

ادامه
چامه ها

این کتاب شناخته ترین و پرآوازه ترین یادگار هوراس ، سخنور نامبردار روم باستان است.در دیباچه ای که استاد کزازی بر ترجمه ی این کتاب نوشته است،آمده است:« شناخته ترین و شورانگیز ترین یادگار هوراس، چامه های اوست که رامش سروده هایش را در بردارد. چامه ها جُنگی از سروده های پراکنده و گسسته از یکدیگر است،گاه بلند گاه کوتاه، در زمینه های گوناگون که در چهاردفتر سامان داده شده اند. این دفترها از چامه های پرشور رزمنامه وار میهنی تا مهرسروده ها و چامه هایی که سخنور در آنها از آزمون ها و رخدادهای زندگیش سخن در میان آورده است، در برمی گیرد.» این کتاب، در انتشارات معین، در سال 1391، به چاپ رسیده است.

ادامه
زندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی

این کتاب برگردانی است از دو نوشته ی کمابیش کوتاه از سِنِک یا سِنِکا، اندیشمند نامدار روم باستان و آموزگار نرون که از بلندپایگان دیوانی نیز بود و از همین روی ، استاد کزازی او را فرزانه ی فرمانران نامیده است. در فرجام دیباچه ای که بر کتاب نوشته شده است، آمده است: «در فرجام سخن، یزدان دادار را از ژرفای دل سپاس می گزارم که مرا توان آن داد که دو یادگار از یادگارهای سِنِک ، این فرزانه ی فرمانران، را به زبان شکرین و شاهوار و شیوه ای پارسی برگردانم و از رهگذرِ این دو یادگار که یکی زندگی در بهروزی است و دیگری کوتاهی زندگانی ، خوانندگان دانادل ایرانی را که دوستداران دانایی اند، با این اندیشمند روزگاران کهن که تا کنون در ایران ناشناخته مانده است، آشنایی بدهم.» این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، چاپ کرده است.

ادامه
شهسوار ارابه

این کتاب یکی از کهن ترین آثار ادبی به زبان فرانسوی است و سروده ی کرتین دو تروی و به راستی،بازگفتی است از داستان دلاوران میزگرد.در پشت جلد کتاب،درباره ی آن ، نوشته شده است: «شهسوار ارابه رزمواره یا حماسه گونه ای است که به زبان فرانسوی کهن، در سده ی دوازدهم میلادی، سروده شده است و بازگفتی است از افسانه ی پرآوازه ی آرتورشاه و دلاوران میزگرد که در آن،وارونه ی رزمنامه، بیش به بزم پرداخته شده است. از این روی،می توانیم آن را رزمنامه ی بزمی، یا فراتر از آن ، بزمنامه ی رزمی نیز بخوانیم. این در پیوسته ، گذشته از ارزش هنری و زیباشناختیش ، از آن روی که یکی از نخستین آفریده های ادبی به زبان فرانسوی است ، به ویژه ارزشمند است. شهسوار ارابه زمانی سروده شده است که زبان فرانسوی اندک اندک از سایه ی ستبر زبان لاتین بیرون می آمده است و سامانه ای ادبی را شالوده می ریخته است.»

ادامه
درباره طبیعت

این کتاب شاهکار لوکرس، نویسنده و اندیشمند نامدار روم باستان است. لوکرس پیرو پرشور اپیکور بود و اندیشه های او را در گسترد و شناسانید. در دیباچه ی کتاب، آمده است: از نگاهی فراخ و فراگیر، کسانی را که به لوکرس پرداخته و اندیشیده اند، به دو گونه و گروه بخش می توان کرد: یکی آنان که با لوکرس ناسازند و در ستیر و دیگر آنان که با وی دمسازند و همرای. گروه نخستین که ستیزندگان لوکرسند، پیشوایان دینند و پدران کلیسا که اندیشه ها و دیدگاه های او را ناگروایانه و دین شکنانه می پنداشته اند و گروه دوم روشن رایان خردگرای که جهان بینی لوکرس را نیک با آرمان ها و آماج هایشان همساز و همگون می یافته اند. یکی ازنامداران گروه نخستین، ولتراست و از نامداران گروه دوم، می توان مونتنی و بوسوئه و دیدرو را نام برد. این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

ادامه