آرشیو ترجمه

کمدی الهی خندستان خدایی

این کتاب شاهکار دانته است و یکی از برترین آفریده های ادبی در فرهنگ اروپایی. استاد کزازی، در این برگردان از کتاب، کوشیده است که ساختار هنری و آهنگین متن را در زبان پارسی باز بیافریند؛ این ویژگی ساختاری، ترجمه ی او را از آنِ دیگران جا می دارد و باز می شناساند. از سویی دیگر، در این ترجمه، کتاب ، در متن کامل آن، تنها در یک مجلد به چاپ رسیده است. این کتاب به همت انتشارات معین، در فروردین ماه 1397، از چاپ بیرون آمده است.

ادامه
زندگی در بهروزی و کوتاهی زندگی

این کتاب برگردانی است از دو نوشته ی کمابیش کوتاه از سِنِک یا سِنِکا، اندیشمند نامدار روم باستان و آموزگار نرون که از بلندپایگان دیوانی نیز بود و از همین روی ، استاد کزازی او را فرزانه ی فرمانران نامیده است. در فرجام دیباچه ای که بر کتاب نوشته شده است، آمده است: «در فرجام سخن، یزدان دادار را از ژرفای دل سپاس می گزارم که مرا توان آن داد که دو یادگار از یادگارهای سِنِک ، این فرزانه ی فرمانران، را به زبان شکرین و شاهوار و شیوه ای پارسی برگردانم و از رهگذرِ این دو یادگار که یکی زندگی در بهروزی است و دیگری کوتاهی زندگانی ، خوانندگان دانادل ایرانی را که دوستداران دانایی اند، با این اندیشمند روزگاران کهن که تا کنون در ایران ناشناخته مانده است، آشنایی بدهم.» این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، چاپ کرده است.

ادامه
توانهای نهانی در آدمی

این کتاب سومین کتابی است که دکتر کزازی در زمینه ی فراروانشناسی به زبان پارسی ترجمه کرده است. نویسنده ی کتاب: کالین ویلسن ، با دیدی سنجیده و روانشناسانه و دانشورانه، پدیده های روانشناختی را مورد کاوش و بررسی قرار داده است. این کتاب را نشر نی، در سال 1373، به چاپ رسانده است.

ادامه
سیلوی

این کتاب داستانی است نه چندان بلند از ژراردو نروال، نویسنده و سخنور نامدار فرانسوی در سده ی نوزدهم. بر پشت جلد کتاب، نوشته شده است: ژؤاردونروال نویسنده ی سودازده و رویاپرداز فرانسوی، از چهره های نامدار ادبیات سده نوزدهم است. سیلوی از بهترین و دلکش ترین داستان هایی است که او، در مجموعه ای با نام دختران آتش ، گردآورده است. نویسنده آن را در زمانی از زندگیش نگاشته است که می کوشید ، با فرورفتن در یادمان های گذشته ، خود را از آزار اندوهان و پریشانی های روانی خویش که سرانجام او را به جنون و خودکشی رساند،برهاند.

ادامه
شهسوار ارابه

این کتاب یکی از کهن ترین آثار ادبی به زبان فرانسوی است و سروده ی کرتین دو تروی و به راستی،بازگفتی است از داستان دلاوران میزگرد.در پشت جلد کتاب،درباره ی آن ، نوشته شده است: «شهسوار ارابه رزمواره یا حماسه گونه ای است که به زبان فرانسوی کهن، در سده ی دوازدهم میلادی، سروده شده است و بازگفتی است از افسانه ی پرآوازه ی آرتورشاه و دلاوران میزگرد که در آن،وارونه ی رزمنامه، بیش به بزم پرداخته شده است. از این روی،می توانیم آن را رزمنامه ی بزمی، یا فراتر از آن ، بزمنامه ی رزمی نیز بخوانیم. این در پیوسته ، گذشته از ارزش هنری و زیباشناختیش ، از آن روی که یکی از نخستین آفریده های ادبی به زبان فرانسوی است ، به ویژه ارزشمند است. شهسوار ارابه زمانی سروده شده است که زبان فرانسوی اندک اندک از سایه ی ستبر زبان لاتین بیرون می آمده است و سامانه ای ادبی را شالوده می ریخته است.»

ادامه