آرشیو ترجمه

افسانه های دگردیسی

این کتاب برگردانی است از شاهکار نامبردار اوید، سخنور پرآوازه ی روم باستان که در سال چهل و سوم پیش از زادن مسیح به جهان آمده است و در سال هژدهم پس از زادن او، از جهان رفته . او، در این کتاب، افسانه های دگردیسی را در اسطوره های یونانی و رومی، از آفرینش جهان تا کشته شدن ژولیوس سزار، با زبانی شورانگیز وشیوا، سروده و بازنموده است. دکتر کزازی کوشیده است که این شاهکار ادبی را با زبانی شایسته و برازنده ی آن به پارسی برگرداند. این کتاب را، انتشارات معین، در سال 1389، به چاپ رسانده است.

ادامه
ادیسه

این کتاب یکی از سه گانه های ادب پهلوانی اروپاییان است که به خامه ی خرم استاد کزازی به پارسی ترجمه شده است. چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1379 به دست داده است و چاپ نهم آن را، در سال 1396. سه گانه ایلیاد، ادیسه، انه اید.

ادامه
ایلیاد

این کتاب یکی از سه گانه های ادب اروپاییان است و شاهکار هومر که بارها به زبان های اروپایی برگردانده شده است. دکتر کزازی، پس از ترجمه ی انه اید ویرژیل و استقبال اهل فرهنگ و ادب از آن، به درخواست دانشوران و ادب دوستان، ایلیاد و ادیسه را نیز، با همان شیوه، به پارسی برگردانیده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1377، به انجام رسانده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه
بهار خسرو

این کتاب را یکی از شیفتگان فرهنگ و ادب ایران، پیترو چیتانی، نویسنده و سخن سنج ایتالیایی نوشته است . دکتر کزازی این کتاب را به پارسی برگردانیده است و در دیباچه ی کتاب ، درباره ی آن، نوشته است: «یکی ازکتاب های او (= پیتروچیتانی) که درباره ی فرهنگ ایران، به زبانی شاعرانه نوشته شده است، بهار خسرو است. بهارخسرو بیشتر به چامه ای بلند و دلپسند می ماند که درباره ی فرهنگ ایران از دیرترین روزگاران تا زمان اسلامی سروده شده است، تا کتابی پژوهشی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ این سرزمین. هرچند بهارخسرو، در پیکره، به داستانی گیرا و دلکش می ماند یا به چامه ای جان افروز و دلاویز، هیچ نکته ای در آن پندارین و برساخته ی نویسنده نیست. همه ی آنچه او در کتاب خود آورده است، برگرفته از آبشخورها و سرچشمه های گوناگون در فرهنگ ایرانی است.» این کتاب را نشر مرکز، در سال 1374، چاپ کرده است.

ادامه
توانهای نهانی در آدمی

این کتاب سومین کتابی است که دکتر کزازی در زمینه ی فراروانشناسی به زبان پارسی ترجمه کرده است. نویسنده ی کتاب: کالین ویلسن ، با دیدی سنجیده و روانشناسانه و دانشورانه، پدیده های روانشناختی را مورد کاوش و بررسی قرار داده است. این کتاب را نشر نی، در سال 1373، به چاپ رسانده است.

ادامه