آرشیو ترجمه

سه داستان

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار فرانسوی و آفریننده ی مادام بواری و سالامبو ، گوستاو فلوبر. او این کتاب را در سال های پایانی زندگانیش که با تلخکامی و اندوهی ژرف همراه بود، نوشته است. این کتاب سه داستان جداگانه را در بردارد: ساده دل ؛ افسانه ی ژولین، تیمارگر پاک؛ هرودیا. چاپ نخستین این کتاب، در سال 1367، در نشر مرکز انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1368.

ادامه
رویدادهای شهر سنگی

این کتاب داستانی است از اسماعیل کاداره، نویسنده ی آلبانیایی که به شهرت جهانی دست یافته است. یکی از داستان های او، با نام سردار سپاه مرده به بیش از پانزده زبان ترجمه شده است. کاداره ، در رویدادهای شهر سنگی ، رویدادها و یادمان های دوران کودکی و نوجوانیش را ، در پیکره ای داستانی، به شیوه ای دلنشین و شاعرانه، به نگارش در آورده است. دکتر کزازی ، با برگردان این داستان، این نویسنده ی نامدار آلبانیایی را به جامعه ی فرهنگی ایران شناسانیده است.

ادامه
جهان پس از مرگ

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار اسکاتلندی و آفریننده ی کارآگاه پرآوازه، شرلوک هولمز، آرتورکنان دویل. او، در سالیان فرجامین زندگی به روحگرایی دلبستگی یافت و در آن می اندیشید و می پژوهید. این کتاب دستاورد این سالیان از زندگانی اوست و نخستین کتابی است که دکتر کزازی در فراروانشناسی و روحگرایی ترجمه کرده است.

ادامه
جهان اشباح

این کتاب در زمینه ی فراروانشناسی و روحگرایی است و پدیده ها و رخدادها و آزمون های شگفت انگیز و رازآلود آن که دو نویسنده ی پژوهشگر: دانیل همر و آلکس رودین ، آن را نوشته اند. در این کتاب، پدیده های فراروانشناختی، به گونه ای گسترده و فراگیر، بررسی شده است. کتاب را دیباچه ای درازدامان از مترجم آراسته است. چاپ نخستین جهان اشباح، در سال 1370، با تلاش انتشارات عطایی، انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1393.

ادامه
تلماک

جایگاه تلماک و اثر گرانسنگ فنلون را، در ادب فرانسوی، تنها می توان با گلستان سعدی و قابوسنامه در ادب ایران سنجید و برابر نهاد. سالیانی بسیار، این کتاب را در آموزشگاه های فرانسه، همچون گلستان، به قصد آموختن ادب و اخلاق و آیین ، به نوآموزان می آموخته اند. در این کتاب، فنلون، چونان آموزگاری فرزانه. در چهره ی نمادین مانتور، ولیعهد فرانسه را، در چهره ی تلماک، فرزند اولیس، راه و رسم زندگانی می آموزد. چاپ نخستین این کتاب، در نشر مرکز، در سال 1368 به دست داده شده است و چاپ ششم، در سال 1393.

ادامه