آرشیو ترجمه

سیلوی

این کتاب داستانی است نه چندان بلند از ژراردو نروال، نویسنده و سخنور نامدار فرانسوی در سده ی نوزدهم. بر پشت جلد کتاب، نوشته شده است: ژؤاردونروال نویسنده ی سودازده و رویاپرداز فرانسوی، از چهره های نامدار ادبیات سده نوزدهم است. سیلوی از بهترین و دلکش ترین داستان هایی است که او، در مجموعه ای با نام دختران آتش ، گردآورده است. نویسنده آن را در زمانی از زندگیش نگاشته است که می کوشید ، با فرورفتن در یادمان های گذشته ، خود را از آزار اندوهان و پریشانی های روانی خویش که سرانجام او را به جنون و خودکشی رساند،برهاند.

ادامه
رویدادهای شهر سنگی

این کتاب داستانی است از اسماعیل کاداره، نویسنده ی آلبانیایی که به شهرت جهانی دست یافته است. یکی از داستان های او، با نام سردار سپاه مرده به بیش از پانزده زبان ترجمه شده است. کاداره ، در رویدادهای شهر سنگی ، رویدادها و یادمان های دوران کودکی و نوجوانیش را ، در پیکره ای داستانی، به شیوه ای دلنشین و شاعرانه، به نگارش در آورده است. دکتر کزازی ، با برگردان این داستان، این نویسنده ی نامدار آلبانیایی را به جامعه ی فرهنگی ایران شناسانیده است.

ادامه
جهان اشباح

این کتاب در زمینه ی فراروانشناسی و روحگرایی است و پدیده ها و رخدادها و آزمون های شگفت انگیز و رازآلود آن که دو نویسنده ی پژوهشگر: دانیل همر و آلکس رودین ، آن را نوشته اند. در این کتاب، پدیده های فراروانشناختی، به گونه ای گسترده و فراگیر، بررسی شده است. کتاب را دیباچه ای درازدامان از مترجم آراسته است. چاپ نخستین جهان اشباح، در سال 1370، با تلاش انتشارات عطایی، انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1393.

ادامه
انه اید

انه اید شاهکار ویرژیل، سخنسرای بزرگ رومی است و سومین رزمنامه ی نامدار در ادب اروپایی ، پس از ایلیاد و ادیسه . آن را همچون ادیسه دنباله ای بر ایلیاد می توان دانست. استاد کزازی این رزمنامه را نخست بار به پارسی برگردانیده است و به خوانندگان ایرانی شناسانیده است. نشر مرکز این کتاب را، در سال 1369 به چاپ رسانیده است و چاپ هشتم آن را، در سال 1394. این کتاب، در سال 1368 ، برنده ی جایزه بهترین کتاب سال شده است.

ادامه
تلماک

جایگاه تلماک و اثر گرانسنگ فنلون را، در ادب فرانسوی، تنها می توان با گلستان سعدی و قابوسنامه در ادب ایران سنجید و برابر نهاد. سالیانی بسیار، این کتاب را در آموزشگاه های فرانسه، همچون گلستان، به قصد آموختن ادب و اخلاق و آیین ، به نوآموزان می آموخته اند. در این کتاب، فنلون، چونان آموزگاری فرزانه. در چهره ی نمادین مانتور، ولیعهد فرانسه را، در چهره ی تلماک، فرزند اولیس، راه و رسم زندگانی می آموزد. چاپ نخستین این کتاب، در نشر مرکز، در سال 1368 به دست داده شده است و چاپ ششم، در سال 1393.

ادامه