آرشیو ترجمه

ادیسه

این کتاب یکی از سه گانه های ادب پهلوانی اروپاییان است که به خامه ی خرم استاد کزازی به پارسی ترجمه شده است. چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1379 به دست داده است و چاپ نهم آن را، در سال 1396. سه گانه ایلیاد، ادیسه، انه اید.

ادامه
ایلیاد

این کتاب یکی از سه گانه های ادب اروپاییان است و شاهکار هومر که بارها به زبان های اروپایی برگردانده شده است. دکتر کزازی، پس از ترجمه ی انه اید ویرژیل و استقبال اهل فرهنگ و ادب از آن، به درخواست دانشوران و ادب دوستان، ایلیاد و ادیسه را نیز، با همان شیوه، به پارسی برگردانیده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1377، به انجام رسانده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه
انه اید

انه اید شاهکار ویرژیل، سخنسرای بزرگ رومی است و سومین رزمنامه ی نامدار در ادب اروپایی ، پس از ایلیاد و ادیسه . آن را همچون ادیسه دنباله ای بر ایلیاد می توان دانست. استاد کزازی این رزمنامه را نخست بار به پارسی برگردانیده است و به خوانندگان ایرانی شناسانیده است. نشر مرکز این کتاب را، در سال 1369 به چاپ رسانیده است و چاپ هشتم آن را، در سال 1394. این کتاب، در سال 1368 ، برنده ی جایزه بهترین کتاب سال شده است.

ادامه
درباره طبیعت

این کتاب شاهکار لوکرس، نویسنده و اندیشمند نامدار روم باستان است. لوکرس پیرو پرشور اپیکور بود و اندیشه های او را در گسترد و شناسانید. در دیباچه ی کتاب، آمده است: از نگاهی فراخ و فراگیر، کسانی را که به لوکرس پرداخته و اندیشیده اند، به دو گونه و گروه بخش می توان کرد: یکی آنان که با لوکرس ناسازند و در ستیر و دیگر آنان که با وی دمسازند و همرای. گروه نخستین که ستیزندگان لوکرسند، پیشوایان دینند و پدران کلیسا که اندیشه ها و دیدگاه های او را ناگروایانه و دین شکنانه می پنداشته اند و گروه دوم روشن رایان خردگرای که جهان بینی لوکرس را نیک با آرمان ها و آماج هایشان همساز و همگون می یافته اند. یکی ازنامداران گروه نخستین، ولتراست و از نامداران گروه دوم، می توان مونتنی و بوسوئه و دیدرو را نام برد. این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

ادامه
چامه ها

این کتاب شناخته ترین و پرآوازه ترین یادگار هوراس ، سخنور نامبردار روم باستان است.در دیباچه ای که استاد کزازی بر ترجمه ی این کتاب نوشته است،آمده است:« شناخته ترین و شورانگیز ترین یادگار هوراس، چامه های اوست که رامش سروده هایش را در بردارد. چامه ها جُنگی از سروده های پراکنده و گسسته از یکدیگر است،گاه بلند گاه کوتاه، در زمینه های گوناگون که در چهاردفتر سامان داده شده اند. این دفترها از چامه های پرشور رزمنامه وار میهنی تا مهرسروده ها و چامه هایی که سخنور در آنها از آزمون ها و رخدادهای زندگیش سخن در میان آورده است، در برمی گیرد.» این کتاب، در انتشارات معین، در سال 1391، به چاپ رسیده است.

ادامه