آرشیو ترجمه

بهار خسرو

این کتاب را یکی از شیفتگان فرهنگ و ادب ایران، پیترو چیتانی، نویسنده و سخن سنج ایتالیایی نوشته است . دکتر کزازی این کتاب را به پارسی برگردانیده است و در دیباچه ی کتاب ، درباره ی آن، نوشته است: «یکی ازکتاب های او (= پیتروچیتانی) که درباره ی فرهنگ ایران، به زبانی شاعرانه نوشته شده است، بهار خسرو است. بهارخسرو بیشتر به چامه ای بلند و دلپسند می ماند که درباره ی فرهنگ ایران از دیرترین روزگاران تا زمان اسلامی سروده شده است، تا کتابی پژوهشی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ این سرزمین. هرچند بهارخسرو، در پیکره، به داستانی گیرا و دلکش می ماند یا به چامه ای جان افروز و دلاویز، هیچ نکته ای در آن پندارین و برساخته ی نویسنده نیست. همه ی آنچه او در کتاب خود آورده است، برگرفته از آبشخورها و سرچشمه های گوناگون در فرهنگ ایرانی است.» این کتاب را نشر مرکز، در سال 1374، چاپ کرده است.

ادامه
آتلا و رنه

این کتاب دو داستان جداگانه از نویسنده ی چیره دست و پرآوازه ی فرانسوی شاتوبریان را در بردارد؛ نویسنده ای که به پاس قلم توانا و شورانگیزش ، به افسونکار نام برآورده است. دکتر کزازی کتاب را به دیباچه ای فراخ دامان، در زیستنامه ی شاتوبریان بر پایه ی آنچه او درباره ی خویش به ویژه در کتاب گرانسنگ یادمان های آن سوی گور نوشته است، آراسته است و دراین دیباچه ، آبشخورهای دو داستان آتالاو رنه را نیز به دست داده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1366 به انجام رسانده است و چاپ پنجم آن را، در سال 1388.

ادامه
افسانه های دگردیسی

این کتاب برگردانی است از شاهکار نامبردار اوید، سخنور پرآوازه ی روم باستان که در سال چهل و سوم پیش از زادن مسیح به جهان آمده است و در سال هژدهم پس از زادن او، از جهان رفته . او، در این کتاب، افسانه های دگردیسی را در اسطوره های یونانی و رومی، از آفرینش جهان تا کشته شدن ژولیوس سزار، با زبانی شورانگیز وشیوا، سروده و بازنموده است. دکتر کزازی کوشیده است که این شاهکار ادبی را با زبانی شایسته و برازنده ی آن به پارسی برگرداند. این کتاب را، انتشارات معین، در سال 1389، به چاپ رسانده است.

ادامه