آرشیو ترجمه

سه داستان

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار فرانسوی و آفریننده ی مادام بواری و سالامبو ، گوستاو فلوبر. او این کتاب را در سال های پایانی زندگانیش که با تلخکامی و اندوهی ژرف همراه بود، نوشته است. این کتاب سه داستان جداگانه را در بردارد: ساده دل ؛ افسانه ی ژولین، تیمارگر پاک؛ هرودیا. چاپ نخستین این کتاب، در سال 1367، در نشر مرکز انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1368.

ادامه
آتلا و رنه

این کتاب دو داستان جداگانه از نویسنده ی چیره دست و پرآوازه ی فرانسوی شاتوبریان را در بردارد؛ نویسنده ای که به پاس قلم توانا و شورانگیزش ، به افسونکار نام برآورده است. دکتر کزازی کتاب را به دیباچه ای فراخ دامان، در زیستنامه ی شاتوبریان بر پایه ی آنچه او درباره ی خویش به ویژه در کتاب گرانسنگ یادمان های آن سوی گور نوشته است، آراسته است و دراین دیباچه ، آبشخورهای دو داستان آتالاو رنه را نیز به دست داده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1366 به انجام رسانده است و چاپ پنجم آن را، در سال 1388.

ادامه
جهان پس از مرگ

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار اسکاتلندی و آفریننده ی کارآگاه پرآوازه، شرلوک هولمز، آرتورکنان دویل. او، در سالیان فرجامین زندگی به روحگرایی دلبستگی یافت و در آن می اندیشید و می پژوهید. این کتاب دستاورد این سالیان از زندگانی اوست و نخستین کتابی است که دکتر کزازی در فراروانشناسی و روحگرایی ترجمه کرده است.

ادامه