خاقانی شروانی

در این کتاب ، استاد کزازی سرگذشت خاقانی را، در پیکره ی داستانی کمابیش بلند نوشته است و در گیراگیر رخدادهای داستان، شیوه ی شگرف این چامه سرای بزرگ را در شاعری بررسیده است و بازنموده است. این کتاب را نشر دفتر پژوهش های فرهنگی، در مجموعه ی « از ایران چه می دانم » ، چونان هشتاد و پنجمین کتاب در این مجموعه ، در سال 1387 به چاپ رسانیده است. نخست بار است که در این زنجیره از کتاب، زندگانی و شعر سخنوری نامدار، در پیکره ی داستانی دلکش، فراپیش خواننده ی خواستار نهاده شده است.

ادامه
تندبادی از کنج

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و سهراب شاهنامه که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده و بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، در سال 1386، دردسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی ، نهاده است.

ادامه
روزهای کاتالونیا

این کتاب روزنگارهای سفر دکتر کزازی است به اسپانیا که از دوازدهم فروردین ماه 1376 آغاز گرفته است و در پنجم تیرماه 1378 پایان پذیرفته است. او آنچه را در درازنای این سفر دیریاز که به آهنگ تدریس زبان پارسی و ایرانشناسی به دانشجویان اسپانیایی یا کاتالانی انجام پذیرفته است. بر او گذشته است، به شیوه ی ویژه و نوآیین خویش در سفرنامه نویسی ، به نگارش درآورده است. این کتاب را نخست نشر نویسنده (اراک)، در سال 1384. این کتاب، به گونه ی پاورقی، در پیوستنامه ی روزنامه ی اطلاعات نیز دیگر بار چاپ شده است.

ادامه
از اخگر تا اختر

از اخگر تا اختر (نوشته های کوتاه و سروادهای بی سرود و دیباچه ها): این کتاب از سه بخش گوناگون ساخته شده است: 1- سراودهای بی سرود که نوشته هایی است کوتاه و هنری و شاعرانه و کمابیش، آنچه آن را شعر منثور می نامند. 2. نوشته های کوتاه که جستارهایی است کوتاه و دانشورانه ، در فرهنگ و ادب ایران و زمینه هایی دیگر.

ادامه
دیدار با اژدها

این کتاب روزنگارهای سفر استاد کزازی به چین ، سرزمین افسانه ای آسیاست. او، در این اثر که یکسره از دید شیوه و پیکره با روزهای کاتالونیا همسان و همساز است، پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و چین را بررسیده است. دکتر کزازی اعتقاد دارد که شناخت چین کهن یادگارها و نشانه های یاری خواهد داد؛ زیرا که چین کهن یادگارها و نشانه های بسیار از فرهنگ گرانسنگ ایرانی را در خود نهفته می دارد.

ادامه