آرشیو تالیف

پرند و پلاس

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارها و نوشته های کوتاه و دیباچه ها. نام جستارهای کتاب چنین است: پرند و پلاس؛ دیگر گشتِ وَشت به بار: لاد یا لار؟ دیرین نوآیین؛ سروش سخن پارسی؛ اسطوره و هنر؛ بیگانگی باشعر! چرا؟ زیر و زبرگرایی در زبان. این کتاب را، انتشارات دیباچه (کرمانشاه) ، در سال 1394، به چاپ رسانده است.

ادامه
نارنجستان ناخوداگاهی

این کتاب جنگی است از جستارها و نوشته های کوتاه نگارین و دیباچه ها. نام جستارها ، در کتاب، چنین است: شکفتن در دست؛ نارنجستان ناخودآگاهی؛ ناچیز؛ پندارخیز و شگفتی انگیز نیز؛ آشیان یا آستان؟ دمی در موستان بیخودی ؛ غُنده و گُنده؛ از «هَشت» تا «ول» ؛ رخش در رخت؛ کُرد و کاره. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1394، چاپ کرده است.

ادامه
آنک پاریس

روزنگارهای سفر پاریس - باره ، نگاره، تنواره، آنک پاریس : هنر را، شکرپاره، یا در نام نیک کوتاه شده ی آن: آنک پاریس!، گزارش سفری است به پاریس که در واپسین سه شنبه سال 1394، آغاز گرفته است و در نخستین سه شنبه سال 1395، فرجام یافته است. آنک پاریس پنجمین است در این گونه گزارشها.

ادامه
از روزن راز

این کتاب ششمین دفتر از سروده های استاد کزازی است و سروده های در پیوسته در سال 1395 را در بر دارد. این کتاب را انتشارات کلک سیمین ، در سال 1396، چاپ کرده است.

ادامه
دیدار با اژدها

این کتاب روزنگارهای سفر استاد کزازی به چین ، سرزمین افسانه ای آسیاست. او، در این اثر که یکسره از دید شیوه و پیکره با روزهای کاتالونیا همسان و همساز است، پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و چین را بررسیده است. دکتر کزازی اعتقاد دارد که شناخت چین کهن یادگارها و نشانه های یاری خواهد داد؛ زیرا که چین کهن یادگارها و نشانه های بسیار از فرهنگ گرانسنگ ایرانی را در خود نهفته می دارد.

ادامه