آرشیو تالیف

بدیع - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلدسوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است . چاپ نخستین آن را ، نشر مرکز ، در سال 1373، به دست داده است و چاپ نهم را در سال 1396. کتابهای بیان، معانی، بدیع که همراه یکدیگر مجموعه ی "زیباشناسی سخن پارسی" را ساخته اند به آسانی و روشنی دانشجویان و دیگر خوانندگان را با فنون و هنرورزیهایی که سخن ادبی را از سخن روزمره و همیشگی تمایز می بخشند آشنا می کنند.

ادامه
معانی - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلد دوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است.زیباشناسی سخن پارسی مجموعه ای سه جلدی است که هریک از کتابهای آن به بررسی یکی از قلمرو اصلی زیباشناسی سخن، بیان و معانی و بدیع می پردازد. این دومین کتاب از آن مجموعه است و به معانی، "دانش حالهای سخن" ویژگی یافته است.

ادامه
بیان - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب نخستین جلد از دوره ی سه گانه ی زیباشناسی سخن پارسی است که در دانش بیان نوشته شده است و مانند دو کتاب دیگر، کتاب آموختاری و درسی در دانشگاه ها گردیده است. در این کتاب، از سه قلمرو زیباشناسی سخنپارسی، بیان، معانی، بدیع بررسی می شود.

ادامه
وخشور ایران

این کتاب سومین داستان بلند از سه گانه ای داستانی است که استاد کزازی سرگذشت زرتشت، پیامبر باستانی ایران را، در آن، در پیکره ی داستانی دلکش ، نوشته است. این کتاب را انتشارات معین ، در سال 1392، چاپ کرده است. سه گانه داستانی (فرزند ایران، پدر ایران، وخشور ایران).

ادامه
تندبادی از کنج

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و سهراب شاهنامه که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده و بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، در سال 1386، دردسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی ، نهاده است.

ادامه