آرشیو تالیف

ترجمانی و ترزبانی

این کتاب دستاورد کندوکاوها و درنگ ها و دیدگاه های استاد کزازی در زمینه ی ترجمه ی ادبی است که آن را گاه هنر هشتمین نامیده است. در این کتاب، نویسنده بدین پرسش ناگزیر بنیادین پاسخ داده است که : « آیا ترجمه ی ادبی دانش است یا فن یا هنر؟» در جستارهایی دیگر نیز، به زمینه هایی دیگر، در پیوند با ترجمانی ، پرداخته شده است.

ادامه
سوزن عیسی

این کتاب گزارشی است از چامه ی ترسایی خاقانی که یکی از پیچیده ترین و دشوارترین چامه های این سخنور بزرگ است. نویسنده، در دیباچه ی کتاب، نوشته است: «زباناورشروانی، در این چامه، پهنه ای فراخ یافته است تا به آهنگ نشان دادن دانش گسترده ی خویش از آیین و فرهنگ ترسایان ، تیز و تفت و توانا، به هر سوی بتازد و شوخ و شگفتی کار، طرحی نوآیین و دیگرگون در سخن دراندازد. از این روی، چامه ی ترسایی یکی از دشوارترین چامه های خاقانی گردیده است.».

ادامه
سخنی از سیمرغ

این کتاب گفت و گویی است درازدامان با استاد دکتر میرجلال الدین کزازی که سامان اصفهانی با او انجام داده است. زمینه ی این کتاب تنها شاهنامه است و دامنه ای از فرهنگ ایران باستان را که برترین آبشخور ان شاهکار بی مانند است، در بر می گیرد تا ویژگی های زبانی و هنری و زیبایی شناختی و اندیشه ای را، در این نامه ی نامی گرامی. این کتاب را نشر شور آفرین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

ادامه
شگرف و شگفت

جُنگی است از جستارهای پژوهشی و نوشتارهایی دیگر، در فرهنگ و ادب ایران. این کتاب از سه بخش جداگانه پدید آمده است: جستارها، نوشته های نگارین و جستارهای کوتاه، چند دیباچه که به خواست نویسندگان بر کتابهای آنان نوشته شده است و هرکدام از آنها، به راستی ، جستاری است پژوهشی بلند یا کوتاه در زمینه هایی گوناگون که آن کتابها در آنها نوشته آمده اند.

ادامه
سراچه آوا و رنگ

خاقانی شناسی این کتاب که یکی از سه کتاب آموختاری یا درسی دکتر کزازی است، به خواست سازمان سمت برای تدریس در دانشگاه نوشته شده است. نویسنده در آن دوازده قصیده، یک ترکیب بند، شانزده غزل، نه قطعه، هشت چارانه یا رباعی خاقانی را بررسیده و کاویده است. در گزارش بیت ها ، زمینه ها و دانش هایی گوناگون چون: واژه شناسی، ریشه شناسی، زبانشناسی سنجشی، باورشناسی، نمادشناسی، زیباشناسی به کار گرفته شده اند. چاپ نخستین این کتاب را سازمان سمت ، در سال 1376 ، به دست داده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه