آرشیو تالیف

رویا حماسه اسطوره

این کتاب اثری بنیادین در دانش اسطوره شناسی است و از همین روی ، کارکردی آموختاری و درسی در دانشگاه ها یافته است و ازمنابع متن های اسطوره ای و حماسی گردیده است. این کتاب پایان نامه ی دکتری استاد کزازی است که به همت نشر مرکز ، در سال 1372، به چاپ رسیده است و چاپ هفتم آن، در سال 1393.

ادامه
روزهای کاتالونیا

این کتاب روزنگارهای سفر دکتر کزازی است به اسپانیا که از دوازدهم فروردین ماه 1376 آغاز گرفته است و در پنجم تیرماه 1378 پایان پذیرفته است. او آنچه را در درازنای این سفر دیریاز که به آهنگ تدریس زبان پارسی و ایرانشناسی به دانشجویان اسپانیایی یا کاتالانی انجام پذیرفته است. بر او گذشته است، به شیوه ی ویژه و نوآیین خویش در سفرنامه نویسی ، به نگارش درآورده است. این کتاب را نخست نشر نویسنده (اراک)، در سال 1384. این کتاب، به گونه ی پاورقی، در پیوستنامه ی روزنامه ی اطلاعات نیز دیگر بار چاپ شده است.

ادامه
رخسار صبح

این کتاب که کتابی است بنیادین در خاقانی شناسی و کتابی درسی شده است در این زمینه ، دارای دو بخش جداگانه است. بخش نخستین کندوکاوی است باریک بینانه در زندگانی و سرگذشت این چامه سرای بزرگ و در شیوه ی سخنوری او. استاد کزازی ، در این بخش از کتاب، کوشیده است که بر بنیاد سروده ها و نوشته های خاقانی ، زیستنامه ی او را به گستردگی بیابد و بنویسد و پرتوهایی بر گوشه های تاریک و ناشناخته از زندگانی و شعر او در افکند. در بخش دوم، چامه ای بلند از خاقانی را ، بیت به بیت ، بدان سان که شیوه ی ویژه ی اوست در گزارش متن، از دید واژه شناسی و زیباشناسی و ژرفاشناسی ،کاویده است و بررسیده است. چاپ نخست این کتاب را نشر مرکز، در سال 1368 ، به دست داده است و چاپ هشتم را، در سال 1393.

ادامه
پدر ایران

پدر ایران - سرگذشت کورش بزرگ

ادامه
پارسا و ترسا

پارسا و ترسا - گزارشی از شیخ صنعان در منطق الطیر عطار

ادامه