کرمانشاه شهر شگفت ماه

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارهایی که در درازای دو دهه ی پیش ، به گونه ای پراکنده ، نخست در ماهنامه های دانشگاهی و فرهنگی و سپس، در جُنگ های جستار؛ در کتاب هایی چون: پرنیان پندار، از اخگر تا اختر، شگرف و شگفت، پرند و پلاس، نارنجستان ناخودآگاهی ، به چاپ رسیده اند.آنچه این کتاب را از آن جُنگ ها جدا می دارد، آن است که در این کتاب، تنها جستارهایی گردآورده شده اند که در زمینه های گوناگون کرمانشاه شناسی به نگارش در آمده اند.

ادامه
از روزن راز

این کتاب ششمین دفتر از سروده های استاد کزازی است و سروده های در پیوسته در سال 1395 را در بر دارد. این کتاب را انتشارات کلک سیمین ، در سال 1396، چاپ کرده است.

ادامه
در بند ترفند

این کتاب در بردارنده ی سروده ای است کمابیش بلند و در پیکره ی دوگانه یا مثنوی، در زمینه هایی گوناگون از نهانگرایی و رازآشنایی و هوش کیهانی تا پرسمان های چالشخیز روزگار ما مانند آلودگی و تباهی بوم زیست به پیوست گفت و گوی درازدامان دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی است، در باره ی این سروده. این کتاب را نشر فوژان ، در سال 1395، به چاپ رسانده است.

ادامه
یورکنامه ی نو (سفرنامه ی نیورک)

این کتاب گزارش سفر استاد کزازی است به نیویورک که در تابستان 1393 انجام گرفته است و شش هفته به درازا کشیده است. آنچه این گزارش سفر را از دیگر کتاب های همانند جدا می دارد، آن است که یورکنامه ی نو، در پیکره ی چامه ای بلند، با دویست و شصت و هفت بیت، سروده شده است. سراینده، در این چامه ، فرهنگ ایرانی را با فرهنگ آمریکایی سنجیده است و نام ده ها سخنور و اندیشه ورز و دانشمند و نویسنده و دیگر نامداران ایرانی را نیز آورده است.

ادامه
آنک پاریس

روزنگارهای سفر پاریس - باره ، نگاره، تنواره، آنک پاریس : هنر را، شکرپاره، یا در نام نیک کوتاه شده ی آن: آنک پاریس!، گزارش سفری است به پاریس که در واپسین سه شنبه سال 1394، آغاز گرفته است و در نخستین سه شنبه سال 1395، فرجام یافته است. آنک پاریس پنجمین است در این گونه گزارشها.

ادامه