آرشیو ������������������������������������������������������������������������������������������

فرهنگ واژگان سره فارسی

در این کتاب کم برگ، دکتر فاطمه ی غفوری ، پاره ای از واژه هایی را که استاد کزازی برساخته است و در برابر واژه هایی بیگانه و یا وامواژه ها نهاده است، فراهم آورده است.

ادامه
فرهنگ نظریه و نقد ادبی

در این فرهنگ که واژه های ادبیات و حوزه های وابسته بدان را در بر دارد، کوشیده شده است که در برابر واژه های انگلیسی ، واژه های ناب و نژاده ی پارسی یافته و بر ساخته و نهاده آید. این فرهنگ با همکاری سعید سبزیان پدید آورده شده است و انتشارات مروارید آن را در سال 1388 به چاپ رسانیده است.

ادامه
خشم در چشم

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و اسفندیار که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، درسال 1387، در دسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی، نهاده است.

ادامه
در آسمان جان

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارهایی گوناگون که زمینه ی آنها فرهنگ ایران وادب پارسی است. در یادداشت نویسنده بر کتاب آمده است: « همواره آنچه به شیفتگی می انجامد. به دلبستگی ناب تاب شکن که توانسوز است و جان افروز ، شگفتی برترین و شورآفرین است. شیفته، به راستی، شگفتزده ی شکوه و شگرفی است. فرهنگ فروزان و فرازین ایران و ادب شکرین و شیوه ای پارسی نیز شکوهمندترین شگرف است و شگرف ترین شکوهمند. از این روی، شگفتا شگفتی است فرخنده زیب و فرزانه شیب. باشد که این کتاب که جنگی است از جستارها و در هر جستار آن، فراز و فروزی از فرهنگ ایران و ادب پارسی به نمود آمده است و رخشیده است، نشان و نمایی از آن شکوه و شگرفی را آشکار بدارد و خواننده ی خرمدل را ، رهاگر و بندگسل، دمی چند از زمین تن برکند و در آسمان جان در افکند و با فسون فسانه رنگ پرواز، نهان و نهادش را، شکفته و شاداب ، از شادی برآکند.»

ادامه
از دهلی نو تا آتن کهن

در این کتاب، چهار گزارش سفر آورده شده است . استاد کزازی، در این گزارشها ، بدان سان که شیوه ی او در سفرنامه نویسی است، آنچه را در این سفرها بر او گذشته است: دیده ها، شنیده ها، دریافته ها، آزموده ها را بازگفته است و به نگارش درآورده است و تنها به گزارش رخدادها بسنده نکرده است. گزارش نخستین دریع است که بهشت زشت شود نام داردو گزارش سفر به تاجیکستان است و گزارش دومین که ایران کهین: ارمنستان نام گرفته است، گزارش سفر به این کشور است و گزارش سومین که نام آن در سرزمین یادها نهاده شده است، گزارش سفر به یونان است و گزارش چهارم که در آن گزارش دو سفر نویسنده به هندوستان درج افتاده است، با نام های گاهواره ی گاندی و جگرخواری هند به چاپ رسیده است.

ادامه