در سرزمین سایه ها

این کتاب ششمین سفرنامه ی دکتر کزازی است که در آن، گزارش سفر به انگلستان و اسکاتلند آورده شده است. سفری که از روز سه شنبه نوزدهم تیر ماه 1396 آغاز گرفته است و در چهارم مرداد ماه همین سال پایان پذیرفته است. این سفرنامه، در ساختار و چگونگی، به سفرنامه های دیگر می ماند. آنچه آن را از دیگر سفرنامه ها جدا می گرداند، تنها بخشی است گفتاری که در دل نوشتار آورده شده است. این بخش گفتارهایی است که هر زمان نیاز بوده است، استاد کزازی بر زبان آورده است و در دستگاه ضبط صوت کوچک جیبی، ضبط شده است. خواننده ی کتاب با خواندن این گفتارها، بیستر خود را در متن رخدادهای سفر و چگونگی آن می تواند بیابد.

ادامه
پرند و پلاس

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارها و نوشته های کوتاه و دیباچه ها. نام جستارهای کتاب چنین است: پرند و پلاس؛ دیگر گشتِ وَشت به بار: لاد یا لار؟ دیرین نوآیین؛ سروش سخن پارسی؛ اسطوره و هنر؛ بیگانگی باشعر! چرا؟ زیر و زبرگرایی در زبان. این کتاب را، انتشارات دیباچه (کرمانشاه) ، در سال 1394، به چاپ رسانده است.

ادامه