کمدی الهی خندستان خدایی

این کتاب شاهکار دانته است و یکی از برترین آفریده های ادبی در فرهنگ اروپایی. استاد کزازی، در این برگردان از کتاب، کوشیده است که ساختار هنری و آهنگین متن را در زبان پارسی باز بیافریند؛ این ویژگی ساختاری، ترجمه ی او را از آنِ دیگران جا می دارد و باز می شناساند. از سویی دیگر، در این ترجمه، کتاب ، در متن کامل آن، تنها در یک مجلد به چاپ رسیده است. این کتاب به همت انتشارات معین، در فروردین ماه 1397، از چاپ بیرون آمده است.

ادامه
فرزند ایران

کتاب فرزند ایران داستانی است بلند که بر پایه ی سرگذشت فردوسی نوشته شده است. این داستان زیستنامه ای ، بر سه شالوده بنیاد گرفته است.

ادامه
دفتر دانایی و داد

دفتر دانایی و داد بازنوشت داستان های شاهنامه است، به نثر. در این کتاب ، تنها داستان های این نامور نامه ی باستان، به گونه ای فشرده تر، بازنوشته شده است. چند تن دیگر نیز، بدین کار دست یازیده اند. آنچه دفتر دانایی و داد را از همانندهای آن جدا می دارد. این است که زبان به کار گرفته در دفتر دانایی و داد، با زبان شاهنامه پیوندی ساختاری دارد و همواره آن را فرایاد خواننده ی کمابیش آگاه و آشنا با شاهنامه می آورد؛ به گونه ای که خواننده ، به هنگام خواندن این کتاب، همچنان خود را در جهان فسونبار شاهنامه می تواند یافت. با این همه نویسنده کوشیده است که این زبان، ازنگاهی فراخ، گسسته و بیگانه از پارسی امروزینه نباشد و واژه های کهن و کم شناخته و ساختارهای نحوی دیرینه در آن به کار برده نشود تا خواننده در رنج نیفند.

ادامه
وخشور ایران

این کتاب سومین داستان بلند از سه گانه ای داستانی است که استاد کزازی سرگذشت زرتشت، پیامبر باستانی ایران را، در آن، در پیکره ی داستانی دلکش ، نوشته است. این کتاب را انتشارات معین ، در سال 1392، چاپ کرده است. سه گانه داستانی (فرزند ایران، پدر ایران، وخشور ایران).

ادامه
چامه ها

این کتاب شناخته ترین و پرآوازه ترین یادگار هوراس ، سخنور نامبردار روم باستان است.در دیباچه ای که استاد کزازی بر ترجمه ی این کتاب نوشته است،آمده است:« شناخته ترین و شورانگیز ترین یادگار هوراس، چامه های اوست که رامش سروده هایش را در بردارد. چامه ها جُنگی از سروده های پراکنده و گسسته از یکدیگر است،گاه بلند گاه کوتاه، در زمینه های گوناگون که در چهاردفتر سامان داده شده اند. این دفترها از چامه های پرشور رزمنامه وار میهنی تا مهرسروده ها و چامه هایی که سخنور در آنها از آزمون ها و رخدادهای زندگیش سخن در میان آورده است، در برمی گیرد.» این کتاب، در انتشارات معین، در سال 1391، به چاپ رسیده است.

ادامه