ادیسه

این کتاب یکی از سه گانه های ادب پهلوانی اروپاییان است که به خامه ی خرم استاد کزازی به پارسی ترجمه شده است. چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1379 به دست داده است و چاپ نهم آن را، در سال 1396. سه گانه ایلیاد، ادیسه، انه اید.

ادامه
ایلیاد

این کتاب یکی از سه گانه های ادب اروپاییان است و شاهکار هومر که بارها به زبان های اروپایی برگردانده شده است. دکتر کزازی، پس از ترجمه ی انه اید ویرژیل و استقبال اهل فرهنگ و ادب از آن، به درخواست دانشوران و ادب دوستان، ایلیاد و ادیسه را نیز، با همان شیوه، به پارسی برگردانیده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1377، به انجام رسانده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه
انه اید

انه اید شاهکار ویرژیل، سخنسرای بزرگ رومی است و سومین رزمنامه ی نامدار در ادب اروپایی ، پس از ایلیاد و ادیسه . آن را همچون ادیسه دنباله ای بر ایلیاد می توان دانست. استاد کزازی این رزمنامه را نخست بار به پارسی برگردانیده است و به خوانندگان ایرانی شناسانیده است. نشر مرکز این کتاب را، در سال 1369 به چاپ رسانیده است و چاپ هشتم آن را، در سال 1394. این کتاب، در سال 1368 ، برنده ی جایزه بهترین کتاب سال شده است.

ادامه