از گونه ای دیگر

از گونه ای دیگر -جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران

ادامه
آب و آیینه

آب و آیینه - جستارهایی در ادب و فرهنگ

ادامه
کرمانشاه شهر شگفت ماه

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارهایی که در درازای دو دهه ی پیش ، به گونه ای پراکنده ، نخست در ماهنامه های دانشگاهی و فرهنگی و سپس، در جُنگ های جستار؛ در کتاب هایی چون: پرنیان پندار، از اخگر تا اختر، شگرف و شگفت، پرند و پلاس، نارنجستان ناخودآگاهی ، به چاپ رسیده اند.آنچه این کتاب را از آن جُنگ ها جدا می دارد، آن است که در این کتاب، تنها جستارهایی گردآورده شده اند که در زمینه های گوناگون کرمانشاه شناسی به نگارش در آمده اند.

ادامه