خاقانی شروانی

در این کتاب ، استاد کزازی سرگذشت خاقانی را، در پیکره ی داستانی کمابیش بلند نوشته است و در گیراگیر رخدادهای داستان، شیوه ی شگرف این چامه سرای بزرگ را در شاعری بررسیده است و بازنموده است. این کتاب را نشر دفتر پژوهش های فرهنگی، در مجموعه ی « از ایران چه می دانم » ، چونان هشتاد و پنجمین کتاب در این مجموعه ، در سال 1387 به چاپ رسانیده است. نخست بار است که در این زنجیره از کتاب، زندگانی و شعر سخنوری نامدار، در پیکره ی داستانی دلکش، فراپیش خواننده ی خواستار نهاده شده است.

ادامه
سوزن عیسی

این کتاب گزارشی است از چامه ی ترسایی خاقانی که یکی از پیچیده ترین و دشوارترین چامه های این سخنور بزرگ است. نویسنده، در دیباچه ی کتاب، نوشته است: «زباناورشروانی، در این چامه، پهنه ای فراخ یافته است تا به آهنگ نشان دادن دانش گسترده ی خویش از آیین و فرهنگ ترسایان ، تیز و تفت و توانا، به هر سوی بتازد و شوخ و شگفتی کار، طرحی نوآیین و دیگرگون در سخن دراندازد. از این روی، چامه ی ترسایی یکی از دشوارترین چامه های خاقانی گردیده است.».

ادامه