وخشور ایران

این کتاب سومین داستان بلند از سه گانه ای داستانی است که استاد کزازی سرگذشت زرتشت، پیامبر باستانی ایران را، در آن، در پیکره ی داستانی دلکش ، نوشته است. این کتاب را انتشارات معین ، در سال 1392، چاپ کرده است. سه گانه داستانی (فرزند ایران، پدر ایران، وخشور ایران).

ادامه
سیلوی

این کتاب داستانی است نه چندان بلند از ژراردو نروال، نویسنده و سخنور نامدار فرانسوی در سده ی نوزدهم. بر پشت جلد کتاب، نوشته شده است: ژؤاردونروال نویسنده ی سودازده و رویاپرداز فرانسوی، از چهره های نامدار ادبیات سده نوزدهم است. سیلوی از بهترین و دلکش ترین داستان هایی است که او، در مجموعه ای با نام دختران آتش ، گردآورده است. نویسنده آن را در زمانی از زندگیش نگاشته است که می کوشید ، با فرورفتن در یادمان های گذشته ، خود را از آزار اندوهان و پریشانی های روانی خویش که سرانجام او را به جنون و خودکشی رساند،برهاند.

ادامه
رویدادهای شهر سنگی

این کتاب داستانی است از اسماعیل کاداره، نویسنده ی آلبانیایی که به شهرت جهانی دست یافته است. یکی از داستان های او، با نام سردار سپاه مرده به بیش از پانزده زبان ترجمه شده است. کاداره ، در رویدادهای شهر سنگی ، رویدادها و یادمان های دوران کودکی و نوجوانیش را ، در پیکره ای داستانی، به شیوه ای دلنشین و شاعرانه، به نگارش در آورده است. دکتر کزازی ، با برگردان این داستان، این نویسنده ی نامدار آلبانیایی را به جامعه ی فرهنگی ایران شناسانیده است.

ادامه
سه داستان

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار فرانسوی و آفریننده ی مادام بواری و سالامبو ، گوستاو فلوبر. او این کتاب را در سال های پایانی زندگانیش که با تلخکامی و اندوهی ژرف همراه بود، نوشته است. این کتاب سه داستان جداگانه را در بردارد: ساده دل ؛ افسانه ی ژولین، تیمارگر پاک؛ هرودیا. چاپ نخستین این کتاب، در سال 1367، در نشر مرکز انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1368.

ادامه
آتلا و رنه

این کتاب دو داستان جداگانه از نویسنده ی چیره دست و پرآوازه ی فرانسوی شاتوبریان را در بردارد؛ نویسنده ای که به پاس قلم توانا و شورانگیزش ، به افسونکار نام برآورده است. دکتر کزازی کتاب را به دیباچه ای فراخ دامان، در زیستنامه ی شاتوبریان بر پایه ی آنچه او درباره ی خویش به ویژه در کتاب گرانسنگ یادمان های آن سوی گور نوشته است، آراسته است و دراین دیباچه ، آبشخورهای دو داستان آتالاو رنه را نیز به دست داده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1366 به انجام رسانده است و چاپ پنجم آن را، در سال 1388.

ادامه