شگرف و شگفت

جُنگی است از جستارهای پژوهشی و نوشتارهایی دیگر، در فرهنگ و ادب ایران. این کتاب از سه بخش جداگانه پدید آمده است: جستارها، نوشته های نگارین و جستارهای کوتاه، چند دیباچه که به خواست نویسندگان بر کتابهای آنان نوشته شده است و هرکدام از آنها، به راستی ، جستاری است پژوهشی بلند یا کوتاه در زمینه هایی گوناگون که آن کتابها در آنها نوشته آمده اند.

ادامه