بازنوشت شاهنامه فردوسی

بازنوشت شاهنامه فردوسی - چاپ نفیس مینیاتور

ادامه
دفتر دانایی و داد

دفتر دانایی و داد بازنوشت داستان های شاهنامه است، به نثر. در این کتاب ، تنها داستان های این نامور نامه ی باستان، به گونه ای فشرده تر، بازنوشته شده است. چند تن دیگر نیز، بدین کار دست یازیده اند. آنچه دفتر دانایی و داد را از همانندهای آن جدا می دارد. این است که زبان به کار گرفته در دفتر دانایی و داد، با زبان شاهنامه پیوندی ساختاری دارد و همواره آن را فرایاد خواننده ی کمابیش آگاه و آشنا با شاهنامه می آورد؛ به گونه ای که خواننده ، به هنگام خواندن این کتاب، همچنان خود را در جهان فسونبار شاهنامه می تواند یافت. با این همه نویسنده کوشیده است که این زبان، ازنگاهی فراخ، گسسته و بیگانه از پارسی امروزینه نباشد و واژه های کهن و کم شناخته و ساختارهای نحوی دیرینه در آن به کار برده نشود تا خواننده در رنج نیفند.

ادامه