توانهای نهانی در آدمی

این کتاب سومین کتابی است که دکتر کزازی در زمینه ی فراروانشناسی به زبان پارسی ترجمه کرده است. نویسنده ی کتاب: کالین ویلسن ، با دیدی سنجیده و روانشناسانه و دانشورانه، پدیده های روانشناختی را مورد کاوش و بررسی قرار داده است. این کتاب را نشر نی، در سال 1373، به چاپ رسانده است.

ادامه
جهان اشباح

این کتاب در زمینه ی فراروانشناسی و روحگرایی است و پدیده ها و رخدادها و آزمون های شگفت انگیز و رازآلود آن که دو نویسنده ی پژوهشگر: دانیل همر و آلکس رودین ، آن را نوشته اند. در این کتاب، پدیده های فراروانشناختی، به گونه ای گسترده و فراگیر، بررسی شده است. کتاب را دیباچه ای درازدامان از مترجم آراسته است. چاپ نخستین جهان اشباح، در سال 1370، با تلاش انتشارات عطایی، انجام گرفته است و چاپ دوم، در سال 1393.

ادامه
جهان پس از مرگ

این کتاب اثری است از نویسنده ی نامدار اسکاتلندی و آفریننده ی کارآگاه پرآوازه، شرلوک هولمز، آرتورکنان دویل. او، در سالیان فرجامین زندگی به روحگرایی دلبستگی یافت و در آن می اندیشید و می پژوهید. این کتاب دستاورد این سالیان از زندگانی اوست و نخستین کتابی است که دکتر کزازی در فراروانشناسی و روحگرایی ترجمه کرده است.

ادامه