ناله ای از نای نای

گزارش 18بیت آغازین مثنوی در گفتگو با غلامرضا خاکی این کتاب کاوشی است فراخ و ژرفکاوانه در نی نامه ی مولانا، در گفت و گویی درازدامان که دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی انجام داده است و پرسش هایی گوناگون را در بیت های هژده گانه ی آغاز مثنوی با او در میان نهاده است. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1396 در دسترس دوستداران و پژوهندگان قلمروهای راز نهاده است.

ادامه
شگرف و شگفت

جُنگی است از جستارهای پژوهشی و نوشتارهایی دیگر، در فرهنگ و ادب ایران. این کتاب از سه بخش جداگانه پدید آمده است: جستارها، نوشته های نگارین و جستارهای کوتاه، چند دیباچه که به خواست نویسندگان بر کتابهای آنان نوشته شده است و هرکدام از آنها، به راستی ، جستاری است پژوهشی بلند یا کوتاه در زمینه هایی گوناگون که آن کتابها در آنها نوشته آمده اند.

ادامه