ناله ای از نای نای

گزارش 18بیت آغازین مثنوی در گفتگو با غلامرضا خاکی این کتاب کاوشی است فراخ و ژرفکاوانه در نی نامه ی مولانا، در گفت و گویی درازدامان که دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی انجام داده است و پرسش هایی گوناگون را در بیت های هژده گانه ی آغاز مثنوی با او در میان نهاده است. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1396 در دسترس دوستداران و پژوهندگان قلمروهای راز نهاده است.

ادامه
آنک پاریس

روزنگارهای سفر پاریس - باره ، نگاره، تنواره، آنک پاریس : هنر را، شکرپاره، یا در نام نیک کوتاه شده ی آن: آنک پاریس!، گزارش سفری است به پاریس که در واپسین سه شنبه سال 1394، آغاز گرفته است و در نخستین سه شنبه سال 1395، فرجام یافته است. آنک پاریس پنجمین است در این گونه گزارشها.

ادامه
نارنجستان ناخوداگاهی

این کتاب جنگی است از جستارها و نوشته های کوتاه نگارین و دیباچه ها. نام جستارها ، در کتاب، چنین است: شکفتن در دست؛ نارنجستان ناخودآگاهی؛ ناچیز؛ پندارخیز و شگفتی انگیز نیز؛ آشیان یا آستان؟ دمی در موستان بیخودی ؛ غُنده و گُنده؛ از «هَشت» تا «ول» ؛ رخش در رخت؛ کُرد و کاره. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1394، چاپ کرده است.

ادامه