ادیسه

این کتاب یکی از سه گانه های ادب پهلوانی اروپاییان است که به خامه ی خرم استاد کزازی به پارسی ترجمه شده است. چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1379 به دست داده است و چاپ نهم آن را، در سال 1396. سه گانه ایلیاد، ادیسه، انه اید.

ادامه
ایلیاد

این کتاب یکی از سه گانه های ادب اروپاییان است و شاهکار هومر که بارها به زبان های اروپایی برگردانده شده است. دکتر کزازی، پس از ترجمه ی انه اید ویرژیل و استقبال اهل فرهنگ و ادب از آن، به درخواست دانشوران و ادب دوستان، ایلیاد و ادیسه را نیز، با همان شیوه، به پارسی برگردانیده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1377، به انجام رسانده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه
بهار خسرو

این کتاب را یکی از شیفتگان فرهنگ و ادب ایران، پیترو چیتانی، نویسنده و سخن سنج ایتالیایی نوشته است . دکتر کزازی این کتاب را به پارسی برگردانیده است و در دیباچه ی کتاب ، درباره ی آن، نوشته است: «یکی ازکتاب های او (= پیتروچیتانی) که درباره ی فرهنگ ایران، به زبانی شاعرانه نوشته شده است، بهار خسرو است. بهارخسرو بیشتر به چامه ای بلند و دلپسند می ماند که درباره ی فرهنگ ایران از دیرترین روزگاران تا زمان اسلامی سروده شده است، تا کتابی پژوهشی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ این سرزمین. هرچند بهارخسرو، در پیکره، به داستانی گیرا و دلکش می ماند یا به چامه ای جان افروز و دلاویز، هیچ نکته ای در آن پندارین و برساخته ی نویسنده نیست. همه ی آنچه او در کتاب خود آورده است، برگرفته از آبشخورها و سرچشمه های گوناگون در فرهنگ ایرانی است.» این کتاب را نشر مرکز، در سال 1374، چاپ کرده است.

ادامه
بدیع - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلدسوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است . چاپ نخستین آن را ، نشر مرکز ، در سال 1373، به دست داده است و چاپ نهم را در سال 1396. کتابهای بیان، معانی، بدیع که همراه یکدیگر مجموعه ی "زیباشناسی سخن پارسی" را ساخته اند به آسانی و روشنی دانشجویان و دیگر خوانندگان را با فنون و هنرورزیهایی که سخن ادبی را از سخن روزمره و همیشگی تمایز می بخشند آشنا می کنند.

ادامه
رویا حماسه اسطوره

این کتاب اثری بنیادین در دانش اسطوره شناسی است و از همین روی ، کارکردی آموختاری و درسی در دانشگاه ها یافته است و ازمنابع متن های اسطوره ای و حماسی گردیده است. این کتاب پایان نامه ی دکتری استاد کزازی است که به همت نشر مرکز ، در سال 1372، به چاپ رسیده است و چاپ هفتم آن، در سال 1393.

ادامه