ناله ای از نای نای

گزارش 18بیت آغازین مثنوی در گفتگو با غلامرضا خاکی این کتاب کاوشی است فراخ و ژرفکاوانه در نی نامه ی مولانا، در گفت و گویی درازدامان که دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی انجام داده است و پرسش هایی گوناگون را در بیت های هژده گانه ی آغاز مثنوی با او در میان نهاده است. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1396 در دسترس دوستداران و پژوهندگان قلمروهای راز نهاده است.

ادامه
تندبادی از کنج

این کتاب گزارشی است از داستان رستم و سهراب شاهنامه که در آن، هر بیت از دیدگاه های گوناگون کاویده و بررسیده شده است. این کتاب را نشر آیدین (تبریز)، در سال 1386، دردسترس خوانندگان ، به ویژه دانشجویان زبان و ادب پارسی ، نهاده است.

ادامه
سوزن عیسی

این کتاب گزارشی است از چامه ی ترسایی خاقانی که یکی از پیچیده ترین و دشوارترین چامه های این سخنور بزرگ است. نویسنده، در دیباچه ی کتاب، نوشته است: «زباناورشروانی، در این چامه، پهنه ای فراخ یافته است تا به آهنگ نشان دادن دانش گسترده ی خویش از آیین و فرهنگ ترسایان ، تیز و تفت و توانا، به هر سوی بتازد و شوخ و شگفتی کار، طرحی نوآیین و دیگرگون در سخن دراندازد. از این روی، چامه ی ترسایی یکی از دشوارترین چامه های خاقانی گردیده است.».

ادامه
سراچه آوا و رنگ

خاقانی شناسی این کتاب که یکی از سه کتاب آموختاری یا درسی دکتر کزازی است، به خواست سازمان سمت برای تدریس در دانشگاه نوشته شده است. نویسنده در آن دوازده قصیده، یک ترکیب بند، شانزده غزل، نه قطعه، هشت چارانه یا رباعی خاقانی را بررسیده و کاویده است. در گزارش بیت ها ، زمینه ها و دانش هایی گوناگون چون: واژه شناسی، ریشه شناسی، زبانشناسی سنجشی، باورشناسی، نمادشناسی، زیباشناسی به کار گرفته شده اند. چاپ نخستین این کتاب را سازمان سمت ، در سال 1376 ، به دست داده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه
رخسار صبح

این کتاب که کتابی است بنیادین در خاقانی شناسی و کتابی درسی شده است در این زمینه ، دارای دو بخش جداگانه است. بخش نخستین کندوکاوی است باریک بینانه در زندگانی و سرگذشت این چامه سرای بزرگ و در شیوه ی سخنوری او. استاد کزازی ، در این بخش از کتاب، کوشیده است که بر بنیاد سروده ها و نوشته های خاقانی ، زیستنامه ی او را به گستردگی بیابد و بنویسد و پرتوهایی بر گوشه های تاریک و ناشناخته از زندگانی و شعر او در افکند. در بخش دوم، چامه ای بلند از خاقانی را ، بیت به بیت ، بدان سان که شیوه ی ویژه ی اوست در گزارش متن، از دید واژه شناسی و زیباشناسی و ژرفاشناسی ،کاویده است و بررسیده است. چاپ نخست این کتاب را نشر مرکز، در سال 1368 ، به دست داده است و چاپ هشتم را، در سال 1393.

ادامه