آوایی از ژرفا

آوایی از ژرفا - گفت و شنودهای محمدرضا ارشاد با دکتر کزازی

ادامه
در بند ترفند

این کتاب در بردارنده ی سروده ای است کمابیش بلند و در پیکره ی دوگانه یا مثنوی، در زمینه هایی گوناگون از نهانگرایی و رازآشنایی و هوش کیهانی تا پرسمان های چالشخیز روزگار ما مانند آلودگی و تباهی بوم زیست به پیوست گفت و گوی درازدامان دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی است، در باره ی این سروده. این کتاب را نشر فوژان ، در سال 1395، به چاپ رسانده است.

ادامه
از کاف تا نون

از کاف تا نون (گفت و گو با دکتر میرجلال الدین کزازی ، گذری بر زندگی و آثار و اندیشه ها): این کتاب گفت و گویی است درازدامان که آیدین فرنگی با دکتر میرجلال الدین کزازی، از بهمن ماه 1389 تااردیبهشت ماه 1390 انجام داده است و کوشیده است گوشه هایی از زندگانی این چهره ی نامدار فرهنگی و ادبی ایران را آشکار بدارد و پرتوی بر نوشته ها و کتاب های وی بیفکند و نیز بر اندیشه ها و دیدگاه های او، در زمینه های گوناگون.

ادامه
سخنی از سیمرغ

این کتاب گفت و گویی است درازدامان با استاد دکتر میرجلال الدین کزازی که سامان اصفهانی با او انجام داده است. زمینه ی این کتاب تنها شاهنامه است و دامنه ای از فرهنگ ایران باستان را که برترین آبشخور ان شاهکار بی مانند است، در بر می گیرد تا ویژگی های زبانی و هنری و زیبایی شناختی و اندیشه ای را، در این نامه ی نامی گرامی. این کتاب را نشر شور آفرین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

ادامه