چامه ها

این کتاب شناخته ترین و پرآوازه ترین یادگار هوراس ، سخنور نامبردار روم باستان است.در دیباچه ای که استاد کزازی بر ترجمه ی این کتاب نوشته است،آمده است:« شناخته ترین و شورانگیز ترین یادگار هوراس، چامه های اوست که رامش سروده هایش را در بردارد. چامه ها جُنگی از سروده های پراکنده و گسسته از یکدیگر است،گاه بلند گاه کوتاه، در زمینه های گوناگون که در چهاردفتر سامان داده شده اند. این دفترها از چامه های پرشور رزمنامه وار میهنی تا مهرسروده ها و چامه هایی که سخنور در آنها از آزمون ها و رخدادهای زندگیش سخن در میان آورده است، در برمی گیرد.» این کتاب، در انتشارات معین، در سال 1391، به چاپ رسیده است.

ادامه
درباره طبیعت

این کتاب شاهکار لوکرس، نویسنده و اندیشمند نامدار روم باستان است. لوکرس پیرو پرشور اپیکور بود و اندیشه های او را در گسترد و شناسانید. در دیباچه ی کتاب، آمده است: از نگاهی فراخ و فراگیر، کسانی را که به لوکرس پرداخته و اندیشیده اند، به دو گونه و گروه بخش می توان کرد: یکی آنان که با لوکرس ناسازند و در ستیر و دیگر آنان که با وی دمسازند و همرای. گروه نخستین که ستیزندگان لوکرسند، پیشوایان دینند و پدران کلیسا که اندیشه ها و دیدگاه های او را ناگروایانه و دین شکنانه می پنداشته اند و گروه دوم روشن رایان خردگرای که جهان بینی لوکرس را نیک با آرمان ها و آماج هایشان همساز و همگون می یافته اند. یکی ازنامداران گروه نخستین، ولتراست و از نامداران گروه دوم، می توان مونتنی و بوسوئه و دیدرو را نام برد. این کتاب را انتشارات معین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

ادامه
افسانه های دگردیسی

این کتاب برگردانی است از شاهکار نامبردار اوید، سخنور پرآوازه ی روم باستان که در سال چهل و سوم پیش از زادن مسیح به جهان آمده است و در سال هژدهم پس از زادن او، از جهان رفته . او، در این کتاب، افسانه های دگردیسی را در اسطوره های یونانی و رومی، از آفرینش جهان تا کشته شدن ژولیوس سزار، با زبانی شورانگیز وشیوا، سروده و بازنموده است. دکتر کزازی کوشیده است که این شاهکار ادبی را با زبانی شایسته و برازنده ی آن به پارسی برگرداند. این کتاب را، انتشارات معین، در سال 1389، به چاپ رسانده است.

ادامه
ادیسه

این کتاب یکی از سه گانه های ادب پهلوانی اروپاییان است که به خامه ی خرم استاد کزازی به پارسی ترجمه شده است. چاپ نخستین این کتاب را نشر مرکز، در سال 1379 به دست داده است و چاپ نهم آن را، در سال 1396. سه گانه ایلیاد، ادیسه، انه اید.

ادامه
ایلیاد

این کتاب یکی از سه گانه های ادب اروپاییان است و شاهکار هومر که بارها به زبان های اروپایی برگردانده شده است. دکتر کزازی، پس از ترجمه ی انه اید ویرژیل و استقبال اهل فرهنگ و ادب از آن، به درخواست دانشوران و ادب دوستان، ایلیاد و ادیسه را نیز، با همان شیوه، به پارسی برگردانیده است. چاپ یکم این کتاب را نشر مرکز، در سال 1377، به انجام رسانده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه