سوزن عیسی

این کتاب گزارشی است از چامه ی ترسایی خاقانی که یکی از پیچیده ترین و دشوارترین چامه های این سخنور بزرگ است. نویسنده، در دیباچه ی کتاب، نوشته است: «زباناورشروانی، در این چامه، پهنه ای فراخ یافته است تا به آهنگ نشان دادن دانش گسترده ی خویش از آیین و فرهنگ ترسایان ، تیز و تفت و توانا، به هر سوی بتازد و شوخ و شگفتی کار، طرحی نوآیین و دیگرگون در سخن دراندازد. از این روی، چامه ی ترسایی یکی از دشوارترین چامه های خاقانی گردیده است.».

ادامه
سراچه آوا و رنگ

خاقانی شناسی این کتاب که یکی از سه کتاب آموختاری یا درسی دکتر کزازی است، به خواست سازمان سمت برای تدریس در دانشگاه نوشته شده است. نویسنده در آن دوازده قصیده، یک ترکیب بند، شانزده غزل، نه قطعه، هشت چارانه یا رباعی خاقانی را بررسیده و کاویده است. در گزارش بیت ها ، زمینه ها و دانش هایی گوناگون چون: واژه شناسی، ریشه شناسی، زبانشناسی سنجشی، باورشناسی، نمادشناسی، زیباشناسی به کار گرفته شده اند. چاپ نخستین این کتاب را سازمان سمت ، در سال 1376 ، به دست داده است و چاپ نهم را، در سال 1396.

ادامه
ترجمانی و ترزبانی

این کتاب دستاورد کندوکاوها و درنگ ها و دیدگاه های استاد کزازی در زمینه ی ترجمه ی ادبی است که آن را گاه هنر هشتمین نامیده است. در این کتاب، نویسنده بدین پرسش ناگزیر بنیادین پاسخ داده است که : « آیا ترجمه ی ادبی دانش است یا فن یا هنر؟» در جستارهایی دیگر نیز، به زمینه هایی دیگر، در پیوند با ترجمانی ، پرداخته شده است.

ادامه
بدیع - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلدسوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است . چاپ نخستین آن را ، نشر مرکز ، در سال 1373، به دست داده است و چاپ نهم را در سال 1396. کتابهای بیان، معانی، بدیع که همراه یکدیگر مجموعه ی "زیباشناسی سخن پارسی" را ساخته اند به آسانی و روشنی دانشجویان و دیگر خوانندگان را با فنون و هنرورزیهایی که سخن ادبی را از سخن روزمره و همیشگی تمایز می بخشند آشنا می کنند.

ادامه
رویا حماسه اسطوره

این کتاب اثری بنیادین در دانش اسطوره شناسی است و از همین روی ، کارکردی آموختاری و درسی در دانشگاه ها یافته است و ازمنابع متن های اسطوره ای و حماسی گردیده است. این کتاب پایان نامه ی دکتری استاد کزازی است که به همت نشر مرکز ، در سال 1372، به چاپ رسیده است و چاپ هفتم آن، در سال 1393.

ادامه