معانی - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب جلد دوم از دوره ی سه جلدی زیباشناسی سخن پارسی است.زیباشناسی سخن پارسی مجموعه ای سه جلدی است که هریک از کتابهای آن به بررسی یکی از قلمرو اصلی زیباشناسی سخن، بیان و معانی و بدیع می پردازد. این دومین کتاب از آن مجموعه است و به معانی، "دانش حالهای سخن" ویژگی یافته است.

ادامه
بیان - زیباشناسی سخن پارسی

این کتاب نخستین جلد از دوره ی سه گانه ی زیباشناسی سخن پارسی است که در دانش بیان نوشته شده است و مانند دو کتاب دیگر، کتاب آموختاری و درسی در دانشگاه ها گردیده است. در این کتاب، از سه قلمرو زیباشناسی سخنپارسی، بیان، معانی، بدیع بررسی می شود.

ادامه
رخسار صبح

این کتاب که کتابی است بنیادین در خاقانی شناسی و کتابی درسی شده است در این زمینه ، دارای دو بخش جداگانه است. بخش نخستین کندوکاوی است باریک بینانه در زندگانی و سرگذشت این چامه سرای بزرگ و در شیوه ی سخنوری او. استاد کزازی ، در این بخش از کتاب، کوشیده است که بر بنیاد سروده ها و نوشته های خاقانی ، زیستنامه ی او را به گستردگی بیابد و بنویسد و پرتوهایی بر گوشه های تاریک و ناشناخته از زندگانی و شعر او در افکند. در بخش دوم، چامه ای بلند از خاقانی را ، بیت به بیت ، بدان سان که شیوه ی ویژه ی اوست در گزارش متن، از دید واژه شناسی و زیباشناسی و ژرفاشناسی ،کاویده است و بررسیده است. چاپ نخست این کتاب را نشر مرکز، در سال 1368 ، به دست داده است و چاپ هشتم را، در سال 1393.

ادامه