پرند و پلاس

این کتاب جنگی است گردآورده از جستارها و نوشته های کوتاه و دیباچه ها. نام جستارهای کتاب چنین است: پرند و پلاس؛ دیگر گشتِ وَشت به بار: لاد یا لار؟ دیرین نوآیین؛ سروش سخن پارسی؛ اسطوره و هنر؛ بیگانگی باشعر! چرا؟ زیر و زبرگرایی در زبان. این کتاب را، انتشارات دیباچه (کرمانشاه) ، در سال 1394، به چاپ رسانده است.

ادامه
نارنجستان ناخوداگاهی

این کتاب جنگی است از جستارها و نوشته های کوتاه نگارین و دیباچه ها. نام جستارها ، در کتاب، چنین است: شکفتن در دست؛ نارنجستان ناخودآگاهی؛ ناچیز؛ پندارخیز و شگفتی انگیز نیز؛ آشیان یا آستان؟ دمی در موستان بیخودی ؛ غُنده و گُنده؛ از «هَشت» تا «ول» ؛ رخش در رخت؛ کُرد و کاره. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1394، چاپ کرده است.

ادامه
فرزند ایران

کتاب فرزند ایران داستانی است بلند که بر پایه ی سرگذشت فردوسی نوشته شده است. این داستان زیستنامه ای ، بر سه شالوده بنیاد گرفته است.

ادامه
دفتر دانایی و داد

دفتر دانایی و داد بازنوشت داستان های شاهنامه است، به نثر. در این کتاب ، تنها داستان های این نامور نامه ی باستان، به گونه ای فشرده تر، بازنوشته شده است. چند تن دیگر نیز، بدین کار دست یازیده اند. آنچه دفتر دانایی و داد را از همانندهای آن جدا می دارد. این است که زبان به کار گرفته در دفتر دانایی و داد، با زبان شاهنامه پیوندی ساختاری دارد و همواره آن را فرایاد خواننده ی کمابیش آگاه و آشنا با شاهنامه می آورد؛ به گونه ای که خواننده ، به هنگام خواندن این کتاب، همچنان خود را در جهان فسونبار شاهنامه می تواند یافت. با این همه نویسنده کوشیده است که این زبان، ازنگاهی فراخ، گسسته و بیگانه از پارسی امروزینه نباشد و واژه های کهن و کم شناخته و ساختارهای نحوی دیرینه در آن به کار برده نشود تا خواننده در رنج نیفند.

ادامه
وخشور ایران

این کتاب سومین داستان بلند از سه گانه ای داستانی است که استاد کزازی سرگذشت زرتشت، پیامبر باستانی ایران را، در آن، در پیکره ی داستانی دلکش ، نوشته است. این کتاب را انتشارات معین ، در سال 1392، چاپ کرده است. سه گانه داستانی (فرزند ایران، پدر ایران، وخشور ایران).

ادامه