شگرف و شگفت

جُنگی است از جستارهای پژوهشی و نوشتارهایی دیگر، در فرهنگ و ادب ایران. این کتاب از سه بخش جداگانه پدید آمده است: جستارها، نوشته های نگارین و جستارهای کوتاه، چند دیباچه که به خواست نویسندگان بر کتابهای آنان نوشته شده است و هرکدام از آنها، به راستی ، جستاری است پژوهشی بلند یا کوتاه در زمینه هایی گوناگون که آن کتابها در آنها نوشته آمده اند.

ادامه
مازندران و دیوان

مازندران و دیوان: در این کتاب کم برگ، استاد کزازی پیوند مازندران را با دیوان بررسی کرده است و نشان داده است که دیوان می توانند بومیانی باشند که پیش از تاختن مهاجمان آریایی به فلات ایران و وادی گنگ، در این سرزمین می زیسته اند و بنیادگذار شهرآیینی و تمدنی درخشان و شگفت انگیز بوده اند که به تمدن دره ی ایندوس آوازه یافته است، این کتاب نخستین جلد از بخش فرهنگ و ادب، در مجموعه ی شناختنامه ی مازندران است که به همت نشر رسانش نوین، در سال 1391، به چاپ رسیده است.

ادامه
از کاف تا نون

از کاف تا نون (گفت و گو با دکتر میرجلال الدین کزازی ، گذری بر زندگی و آثار و اندیشه ها): این کتاب گفت و گویی است درازدامان که آیدین فرنگی با دکتر میرجلال الدین کزازی، از بهمن ماه 1389 تااردیبهشت ماه 1390 انجام داده است و کوشیده است گوشه هایی از زندگانی این چهره ی نامدار فرهنگی و ادبی ایران را آشکار بدارد و پرتوی بر نوشته ها و کتاب های وی بیفکند و نیز بر اندیشه ها و دیدگاه های او، در زمینه های گوناگون.

ادامه
سخنی از سیمرغ

این کتاب گفت و گویی است درازدامان با استاد دکتر میرجلال الدین کزازی که سامان اصفهانی با او انجام داده است. زمینه ی این کتاب تنها شاهنامه است و دامنه ای از فرهنگ ایران باستان را که برترین آبشخور ان شاهکار بی مانند است، در بر می گیرد تا ویژگی های زبانی و هنری و زیبایی شناختی و اندیشه ای را، در این نامه ی نامی گرامی. این کتاب را نشر شور آفرین، در سال 1390، به چاپ رسانده است.

ادامه
چراغی در باد

این کتاب سومین جلد از زنجیره ای از کتاب در حافظ شناسی است که پیشتر دو جلد دیگر آن، با نام های دیرمغات و پند و پیوند ، چاپ شده است. در این جلد سومین نیز، بیست غزل از حافظ، از دید زیباشناسی و باورشناسی ، بررسیده و گزارش شده است. این کتاب را نشر قطره، در سال 1389 به چاپ رسانده است.

ادامه