از گونه ای دیگر

از گونه ای دیگر -جستارهایی در فرهنگ و ادب ایران

ادامه
آوایی از ژرفا

آوایی از ژرفا - گفت و شنودهای محمدرضا ارشاد با دکتر کزازی

ادامه
آب و آیینه

آب و آیینه - جستارهایی در ادب و فرهنگ

ادامه
ناله ای از نای نای

گزارش 18بیت آغازین مثنوی در گفتگو با غلامرضا خاکی این کتاب کاوشی است فراخ و ژرفکاوانه در نی نامه ی مولانا، در گفت و گویی درازدامان که دکتر غلامرضا خاکی با استاد کزازی انجام داده است و پرسش هایی گوناگون را در بیت های هژده گانه ی آغاز مثنوی با او در میان نهاده است. این کتاب را نشر صدای معاصر، در سال 1396 در دسترس دوستداران و پژوهندگان قلمروهای راز نهاده است.

ادامه